O konsulacie

CELE

- promowanie współpracy polsko-ukraińskiej oraz rozwijanie współpracy na gruncie ekonomicznym,
- inicjowanie i wspieranie relacji gospodarczych między dwoma krajami,
- współpraca ukraińsko-polska na szczeblu samorządowym,
- współpraca kulturalna,
- współpraca naukowa,
- współpraca w zakresie edukacji,
- współpraca biznesowa,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

 

 

OBSZAR

Konsul Ukrainy w Tarnowie pełni swoje funkcje w ramach okręgu konsularnego, którego granice i zasięg zostały określone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy po wcześniejszym uzgodnieniu z państwem przyjmującym czyli Polską.
Obszarem działania Konsulatu Honorowego w Tarnowie jest województwo małopolskie.

Zasady działania Konsulatu Honorowego określa Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24 kwietnia 1963 roku.

 

 

KONSUL

Nota biograficzna:


Bartłomiej Babuśka – lat 41, przedsiębiorca, menedżer, polityk i samorządowiec. Ekonomista - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i I-go L.O. w Tarnowie.


Od 2001 r. członek zarządu prywatnych oraz publicznych spółek prawa handlowego. Główna specjalizacja - restrukturyzacja przedsiębiorstw . Dwukrotnie, z poziomu Prezesa Zarządu zaangażowany w procesy prywatyzacyjne spółek Skarbu Państwa . Doradca w zakresie zarządzania, programów naprawczych, optymalizacji zatrudnienia, zwiększania potencjału produkcyjnego, kształtowania strategii rozwoju firmy. Doświadczenie w zakresie prac w organach nadzorczych spółek handlowych. Znajomość języków obcych – angielski, rosyjski
Znajomość rynków wschodnich poparta doświadczeniem i kontaktami biznesowymi - Ukraina, Rosja, Kazachstan, Białoruś.


Od 2002 – 2015 roku Radny Rady Miejskiej w Tarnowie. W tym czasie przez okres dwóch kadencji Przewodniczący Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej Tarnowa, Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia oraz Komisji Porządku Publicznego. Pracował również w Komisji Statutowej, Komisji Zdrowia (wice-przewodniczący) oraz w Komisji Kultury i Sportu.


Również jako polityk samorządowy od wielu lat związany z Ukrainą i zaangażowany we współpracę pomiędzy Tarnowem, a jednostkami samorządu na Ukrainie.

O mnie

Od kilkunastu lat, w związku z moją działalnością biznesową i polityczną, Ukraina jest dla mnie krajem, w którym bardzo często przebywam, w którym praktycznie równolegle żyję . To spowodowało, że stała się dla mnie niezwykle bliska.

 

Dziś łączą mnie z Ukrainą nie tylko elementy pracy zawodowej czy działalności dyplomatycznej ale przede wszystkim bardzo liczne, bliskie i wieloletnie relacje przyjacielskie ze wspaniałymi ludźmi, którzy pozwolili mi poznać i pokochać ten kraj. Kraj piękny, różnorodny i posiadający wielki potencjał rozwojowy. Głęboko wierzę, że dynamicznie rozwijana wielowarstwowa współpraca Ukrainy z Polską to jeden z koniecznych warunków dla pełnego wykorzystania tego potencjału.

 

Wsparcie, jakie otrzymałem na drodze do otwarcia konsulatu honorowego, pozwala mi wierzyć, że zadania, które są przedmiotem działań naszej placówki, będą w pełni realizowane, a w razie potrzeby liczyć będziemy mogli na pomoc ze strony władz obydwu krajów.

 

Konsulat to również szansa dla Tarnowa oraz Małopolski i trzeba ją wykorzystać jak najlepiej. Współpraca gospodarcza to teraz jedno z najważniejszych zadań dla regionu i konsulatu honorowego. Chodzi o kojarzenie polskich firm z firmami ukraińskimi, rozwijanie wymiany handlowej, ale także o wymianę doświadczeń i kadr między Małopolską, Tarnowem a Ukrainą. Przedsiębiorcy z małopolski, którzy chcą zdobywać nowe rynki zbytu, rozwijać działalność na Ukrainie, w konsulacie honorowym uzyskają informacje i pomoc w tym zakresie.

 

Nie wolno zapomnieć także o konieczności zaangażowania się w pomoc Ukrainie, a w szczególności jej obywatelom, którzy ucierpieli w wyniku prowadzonych działań wojennych , prowadzonych na wschodzie kraju. To oprócz walczących żołnierzy, tysiące cywilów, których dotknęły często najgorsze z wojennych tragedii. Charytatywne działanie na rzecz potrzebujących wschodnich sąsiadów jest w mojej ocenie naszym obowiązkiem i musi być jednym z priorytetów działalności Konsulatu w Tarnowie.